Kancelaria DGP Doradztwo Prawne

Oferujemy kompetentne doradztwo świadczone przez zespół ekspertów w różnorodnych dziedzinach prawa związanych z działalnością gospodarczą.

 • Paweł Doniec

  Wspólnik Zarządzający / Radca Prawny
  Paweł Doniec
  Wspólnik Zarządzający / Radca Prawny
  Specjalizacje: prawo budowlane, prawo handlowe, prawo spółek, sukcesja biznesu

  Języki: angielski, rosyjski, francuski

  Przez trzy lata należał do zespołu działu prawnego Grupy Kapitałowej Salwator. W latach 2011-2015 był wspólnikiem w Krakowskiej Kancelarii Prawa Gospodarczego. Na zlecenie przedsiębiorstw, samorządów i zrzeszeń przedsiębiorców przeprowadził ponad 850 godzin szkoleń dla przedsiębiorców dotyczących między innymi sukcesji w biznesie, zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, niebezpiecznych zapisów w umowach z sieciami handlowymi. Pełnił funkcję wykładowcy studiów MBA (ASBIRO). Posiada duże sukcesy w procesach przed sądami wszystkich instancji, Sądem Najwyższym i sądami administracyjnymi. Dysponuje bogatym doświadczeniem w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, przede wszystkim z branży produkcyjnej, deweloperskiej, budowlanej i hotelarskiej.

  Wspólnik w DGP. Zajmuje się projektami deweloperskimi, negocjowaniem umów handlowych i budowlanych, szeroko pojętym prawem spółek, zabezpieczaniem majątku osobistego przedsiębiorców, a także zagadnieniami związanymi z sukcesją biznesu i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.

  Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2011 ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

  Interesuje się historią i odkrywaniem miejsc zapomnianych.

   

 • Michał Górecki

  Wspólnik Zarządzający / Radca Prawny
  Michał Górecki
  Wspólnik Zarządzający / Radca Prawny
  Specjalizacje: obsługa korporacyjna, rynek kapitałowy i obsługa inwestycji, procesy restrukturyzacyjne, negocjowanie umów gospodarczych, rynek infrastrukturalny

  Języki: angielski, francuski, niderlandzki

  Przez wiele lat kierował działem prawnym holdingu przemysłowego. Posiada szerokie doświadczenie praktyczne w obsłudze projektów na rynku kapitałowym (oferty publiczne na „dużym” rynku GPW oraz NewConnect), dogłębną znajomość zagadnień prawnych dotyczących rozwijających się przedsiębiorstw oraz restrukturyzacji grup kapitałowych. Od 2010 roku pełni funkcję głównego doradcy i eksperta prawnego think tanku Fundacja Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa. Współpracuje na co dzień w międzynarodowym środowisku, realizując przedsięwzięcia i negocjując w imieniu klientów z zagranicznymi partnerami i kontrahentami.

  W DGP jest wspólnikiem i zajmuje się w szczególności problematyką spółek handlowych, projektami inwestycyjnymi, rynkiem kapitałowym oraz doradztwem i negocjowaniem umów gospodarczych.

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego Catholic University of America (Columbus School of Law) (Washington, D.C.) i WPiA UJ oraz International and European Legal Studies Programme na Uniwersytecie w Antwerpii (Belgia). W 2011 roku ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

  Interesuje się muzyką, kulturą śródziemnomorską oraz psychologią w biznesie.

   

 • Jakub Chłąd

  Radca Prawny / Dyrektor Ukrainian Desk
  Jakub Chłąd
  Radca Prawny / Dyrektor Ukrainian Desk
  Specjalizacje: prawo ukraińskie, prawo bankowe, papiery wartościowe

  Języki: angielski, ukraiński

  Od 2006 roku pracował w kancelarii radców prawnych jako prawnik (2005-2007), a następnie (2007-2010) jako kierownik działu Rynków Finansowych. Był członkiem zarządu w Idea Banku na Ukrainie, gdzie pełnił funkcje dyrektora departamentów: prawnego, prawno-administracyjnego oraz windykacji. Od 2012 roku do dnia dzisiejszego jest Partnerem Zarządzającym w firmie doradczej Anser Oriens we Lwowie. Prowadzi rozbudowaną działalność naukową i społeczną m.in. był wieloletnim wykładowcą w ramach Szkóły Prawa Polskiego, a także jest współpracownikiem naukowym w Instytucie Allerhanda. Brał udział w licznych szkoleniach i konferencjach, w tym szkolenie „BankExec International” organizowane we Lwowie przez USAID. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa w prasie branżowej.

  W DGP jest dyrektorem Działu Ukraińskiego. Zajmuje się transakcjami oraz wspólnymi przedsięwzięciami przedsiębiorców z Polski i Ukrainy, głównie: pomocą prawną w zakresie rozpoczęcia i planowania działalności gospodarczej, zakładaniem i obsługą spółek prawa ukraińskiego, kompleksowym audytem prawnym spółek wraz z elementami międzynarodowego prawa podatkowego, windykacją, zbadaniem oraz sprawdzeniem wiarygodności kontrahentów, partnerów oraz inwestorów na Ukrainie.

  Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego Catholic University of America (Columbus School of Law) (Washington, D.C.). W 2011 roku ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

  W wolnym czasie uprawia narciarstwo, alpinizm oraz jeździectwo.

   

 • Anna Kasolik

  Adwokat
  Anna Kasolik
  Adwokat
  Specjalizacja: prawo procesowe, prawo  umów, prawo medyczne, prawo autorskie, sprawy rodzinne

  Języki: angielski, francuski

  Współautorka m.in. Metodyki sporządzania umów gospodarczych (Wydawnictwo LexisNexis 2013r)  oraz Metodyki sporządzani pism procesowych w spawach  cywilnych, karnych, gospodarczych i administracyjnych (Wydawnictwo LexisNexis 2013r).

  Współpracując z DGP zajmuje się sporami sądowymi, sporządzaniem i analizą umów  w obrocie gospodarczym, prawem medycznym w tym w szczególności zagadnienia dotyczące błędów medycznych, prawem autorskim, sprawami rodzinnymi w tym postępowania rozwodowe oraz postępowania dotyczące podziałów majątku, a także sprawami z zakresu ochrony dóbr osobistych.

  Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2006 r.), a także studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego wydawniczego i prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studia z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, a nadto studia podyplomowe  zakresu prawa medycznego i bioetyki  prowadzone przez Uniwersytet  Jagielloński.  Odbyła aplikację i po zdaniu egzaminu adwokackiego została wpisana na listę adwokatów w Krakowie.

  Prowadzi zajęcia dla studentów z zakresu procedury cywilnej.

   

 • Małgorzata Olejnik

  Aplikant Radcowski
  Małgorzata Olejnik
  Aplikant Radcowski
  Specjalizacje: prawo gospodarcze, prawo spółek handlowych, prawo rynku kapitałowego

  Język: angielski

  Pierwsze umiejętności praktyczne związane z obsługą prawną podmiotów gospodarczych zdobyła podczas stażu w dziale prawnym spółki holdingowej. Następnie przez okres dwóch lat współpracowała z kancelarią prawną, w której pełniła funkcję asystenta radcy prawnego.

  W DGP zajmuje się przygotowywaniem projektów dwujęzycznych umów gospodarczych i dokumentów korporacyjnych oraz wsparciem bieżącej obsługi prawnej spółek handlowych. Sporządza projekty pism procesowych i opinii prawnych.

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

  W wolnym czasie gra na skrzypcach.

   

Działającą w Krakowie kancelarię DGP tworzą doświadczeni profesjonalni prawnicy – radcy prawni i adwokaci. Zajmujemy się kompleksową obsługą przedsiębiorstw. Do każdej ze spraw podchodzimy indywidualnie zachowując najlepsze standardy. Pragniemy, aby nasze usługi prezentowały najwyższy merytoryczny poziom, były wykonywane kreatywnie i z zaangażowaniem przy zachowaniu zasad etycznych i przejrzystości relacji z klientem oraz otoczeniem rynkowym.

W ramach doradztwa prawnego DGP zapewnia klientom przygotowanie umów i dokumentów prawnych, negocjowanie kontraktów i doradztwo transakcyjne, reprezentację procesową w sporach sądowych i w postępowaniach przed organami administracji, obsługę korporacyjną organizacji, prowadzenie mediacji, szkoleń, jak również negocjowanie i zabezpieczanie transakcji kapitałowych, obsługę prawną emisji papierów wartościowych oraz inne szczegółowe dziedziny doradztwa prawnego.

 

DGP oferuje zastępstwo procesowe zawodowego pełnomocnika:
• w postępowaniach cywilnych, gospodarczych, karnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz innych postępowaniach toczących się przed sądami powszechnymi (sądami rejonowymi, okręgowymi i apelacyjnymi), w tym w postępowaniach zabezpieczających oraz egzekucyjnych;
• przed Sądem Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym;
• przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
• przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, Sądem Pierwszej Instancji i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
• przed sądami arbitrażowymi, w toku mediacji lub w postępowaniach pojednawczych;
• przed zawodowymi sądami i komisjami dyscyplinarnymi.

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie możliwych środków prawnych i sposobów dochodzenia praw przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz instytucjami sądowniczymi i arbitrażowymi.

 

W DGP zajmujemy się tworzeniem, przekształcaniem, łączeniem i podziałem spółek handlowych. Oferujemy doradztwo w wyborze formy prawnej działalności, tworzenie spółek celowych, a także obsługę obejmującą wszelkie formalności związane z powoływaniem i zmianami w spółkach handlowych.

Proponujemy obsługę korporacyjną organów i doradztwo dotyczące zagadnień prawa spółek, prowadzenie posiedzeń organów, przygotowanie aktów i dokumentów wewnętrznych, umów wspólników i umów inwestycyjnych.

Nadzorujemy i monitorujemy działalność spółek na zlecenie właścicieli za pośrednictwem członkostwa w radzie nadzorczej.

Zapewniamy reprezentację w sporach wynikłych na tle stosunków korporacyjnych oraz obsługę transakcyjną i wsparcie negocjacyjne, jak również inne usługi doradcze dotyczące prawa spółek.

 

W DGP zajmujemy się kompleksową obsługą prawną procesu inwestycyjnego.

Zapewniamy wsparcie w procesie uzyskiwania niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i opinii. Weryfikujemy i zabezpieczamy tytuły prawne.

Przygotowujemy dokumentacje prawną dla procesu inwestycyjnego.
Negocjujemy umowy z inwestorami, wykonawcami i dostawcami.
Oferujemy reprezentacje w sporach, mediacje i negocjowanie ugód.

 

DGP oferuje doradztwo prawne i obsługę przedsiębiorstw w zakresie restrukturyzacji działalności lub jej likwidacji.

Zajmujemy się przygotowaniem dokumentacji prawnej oraz reprezentacją związaną z postępowaniem upadłościowym i naprawczym.

Opracowujemy modele reorganizacji działalności, negocjujemy układu z wierzycielami, a także przeprowadzamy konwersję długu na kapitał.

 

DGP oferuje skuteczną windykacje należności z wykorzystaniem optymalnych środków perswazji (windykacja polubowna, negocjowanie spłaty długów) oraz innych dostępnych narzędzi wspierających odzyskiwanie należności, tj. biura informacji gospodarczej, rejestry dłużników, giełdy wierzytelności.

Zajmujemy się przesyłaniem wezwań radcowskich, uzyskiwaniem tytułów wykonawczych oraz prowadzeniem egzekucji komorniczych (windykacja sądowa – przedegzekucyjna i egzekucyjna).

Zapewniamy elastyczność i indywidualne podejście dostosowywane do profilu dłużnika, wartości wierzytelności i okoliczności sprawy.

 

DGP zajmuje się kompleksowym doradztwem w kwestii umów gospodarczych.
Oferujemy opracowywanie modeli współpracy kontraktowej.
Zapewniamy przygotowanie pełnej dokumentacji umownej dla transakcji, a także przygotowanie umów specjalistycznych oraz wzorów umów.

 

DGP zajmuje się doradztwem prawnym dotyczącym wymagań niezbędnych do spełnienia uruchamianiu produkcji, wprowadzaniu produktów do obrotu, jak również w zakresie regulacji określających postać, oznaczenie produktu, sposób jego opakowania i reklamy.

Oferujemy doradztwo prawne z zakresu prawa ochrony środowiska oraz przepisów dotyczących gospodarki odpadami (w tym szczególnych obowiązków nakładanych na przedsiębiorców).

Zapewniamy przygotowanie dokumentacji i zastępstwo przed sądami i organami administracji publicznej w sprawach dotyczących produkcji przemysłowej oraz specjalistycznej produkcji rolnej.

 

DGP zajmuje się obsługą prawną emisji akcji i obligacji oraz doradztwem przy wprowadzaniu papierów wartościowych do obrotu na rynkach zorganizowanych. Przygotowujemy elementy prospektów, memorandów i dokumentów informacyjnych. Doradzamy w zakresie funkcjonowania giełdy i alternatywnych systemów obrotu. Doradztwo związane jest również z obowiązkami informacyjnymi, obowiązkami emitentów oraz obrotem papierami wartościowymi.

Reprezentujemy emitentów przed Komisją Nadzoru Finansowego, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.

Obsługujemy transakcje kapitałowe, opracowujemy i negocjujemy umowy inwestycyjne i umowy wspólników oraz nadzorujemy proces ich wdrażania.

 

W DGP zajmujemy się rejestracją i kompleksową obsługą prawną stowarzyszeń i fundacji.

Doradzamy w kwestiach prawnych i podatkowych, przygotowujemy dokumentacje prawną – statuty, akta założycielskie, regulaminy i uchwały.

Pomagamy w uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego (OPP).
Doradzamy w problematycznych kwestiach dotyczących prowadzenia działalności pożytku publicznego (m.in. darowizny, zbieranie danych osobowych darczyńców, działalność gospodarcza OPP, organizacja wolontariatu, zbiórki publiczne, itp.).

 

DGP zajmuje się obsługą inwestycji na Ukrainie, w tym min. zakładaniem i likwidowaniem spółek na Ukrainie. Reprezentacją inwestorów na walnych zgromadzeniach, a także reprezentacją przed ukraińskimi sądami. Oferujemy usługę stałego nadzoru właścicielskiego, nie tylko w zakresie prawnym ale również finansowo-księgowym. Przeprowadzamy kompleksowe audyty spółek ukraińskich, zapewniamy wsparcie w negocjowaniu kontraktów z elementami ukraińskimi. Badamy standing finansowy kontrahentów (wywiadownia gospodarcza). Sprawdzamy uwarunkowania prawne prowadzenia określonej działalności na Ukrainie, dodatkowo możemy zapewnić analizę rynku w określone branży. Pomagamy przeprowadzić reasearch potencjalnych kontrahentów na terytorium Ukrainy.

Oferujemy usługę kwerendy materiałów archiwalnych.
Rejestrujemy znaki towarowe i wzory przemysłowe na Ukrainie.
Prowadzimy działania windykacyjne w tym polubowne, sądowe i bezpośrednie. Zajmujemy się poszukiwaniem osób i mienia. Zajmujemy się także kwestiami spadkowymi.

Oferujemy pomoc prawną osobom zatrzymanym na Ukrainie. Zapewniamy wsparcie w sporach z organami podatkowymi oraz celnymi Ukrainy, pomagamy w przeprowadzeniu transakcji importowo-eksportowych począwszy od umowy a na formalnościach celnych i podatkowych skończywszy.

 

 

Zasady rozliczeń

Stosujemy różne modele wynagrodzeń dostosowane do specyfiki sprawy i charakteru relacji z klientem oraz jego preferencji. Kładziemy nacisk na przejrzystość ustaleń dotyczących kwestii finansowych oraz zapewnienie pełnej informacji o wydatkach ponoszonych przez klienta w związku z realizacją zlecenia. Staramy się, aby wysoka wartość naszych usług pozostawała we właściwej relacji do rozsądnych kosztów ponoszonych ze strony klienta.

Stała kwota płatna miesięczna obejmująca ustalony przez strony limit godzin świadczonego doradztwa (możliwe rozliczane godzin doradztwa w dłuższym okresie czasu, np.: kwartalnie).

Zalety: możliwość zaplanowania przez klienta budżetu oraz negocjowania atrakcyjnych warunków współpracy w ramach abonamentu z uwagi na stałą relację z DGP, zapewnienie nieprzerwanej kompleksowej obsługi prawnej przy udziale dedykowanego opiekuna z naszej strony.

 

 

 

Masz pytania? Napisz do nas.

Błąd: Proszę sprawdź swoje wpisy!

DGP Doniec Górecki Spółka Komandytowa

 Zakopiańska 58
30-418 Kraków
Polska+48 12 307 96 96
biuro@i-dgp.com
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000574486 REGON: 362472945 NIP: 6793115993